บริการส่งข้อมูลและหักบัญชี/โอนเงินอัตโนมัติ

  • เป็นบริการการโอนเงินเข้าบัญชีหรือหักบัญชีที่มีปริมาณครั้งละเป็นจำนวนมากผ่านระบบอิเล็คโทรนิคของธนาคารเป็นการช่วยลดขั้นตอนการทำงานและการจัดทำข้อมูลโดยสามารถส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินและและการชำระเงินโดยการทำรายการครั้งเดียว

ลักษณะบริการ

  • เป็นบริการการโอนเงินเข้าบัญชี หรือหักบัญชีที่มีปริมาณครั้งละเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบอิเล็ค
    ทรอนิคส์ของธนาคาร
  • เป็นบริการที่เหมาะกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจที่ต้องมีธุรกรรมการโอนเงินเข้าบัญชี และ/หรือ หักบัญชีที่มีปริมาณครั้งละเป็นจำนวนมากโดย ทั้งผู้รับโอนเงินและผู้ชำระเงิน ต่างมีบัญชีกับธนาคารยูโอบีสาขาใดก็ตามทั่วประเทศธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่ง และจัดส่งผลการโอน/หักบัญชีทันทีเพื่อการกระทบยอดบัญชีและการปรับปรุงรายการอย่างทัน
    ท่วงที

ประโยชน์

  • ลูกค้าสามารถลดขั้นตอนการทำงาน และการจัดทำข้อมูล โดยสามารถส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และการชำระเงินในการทำรายการครั้งเดียว อีกทั้งยังสะดวกในการกระทบยอดรายการเรียกเก็บ/การชำระเงินโดยธนาคารจะตัดบัญชี หรือโอนเงินเข้าบัญชีเป็นยอดรวมรายการเดียวสำหรับการทำรายการในแต่ละครั้ง
  • ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง โดยสามารถคาดการณ์รายการรับและจ่ายในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มความปลอดภัยจากการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ของธนาคาร

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120