บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์

  • บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์บริการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์

บริการสำหรับบริษัทหรือนิติบุคคล ที่ต้องการส่งคำสั่งการจ่ายเงินพร้อมข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย มายังธนาคารผ่านระบบ UOB Business Internet Banking เพื่อให้ธนาคารนำส่งเงินให้กับผู้รับเงิน และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร พร้อมทั้งแจ้งรายการโอนเงินและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน (ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย) โดยบริษัทหรือนิติบุคคลผู้จ่ายเงินสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวจากรายงานในระบบของธนาคารและเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • สามารถส่งคำสั่งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • ตัดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบแสดงภาษีแยก ภ.ง.ด. พร้อมใบแนบ รวมถึงรายงานข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
  • สามารถตรวจสอบผลการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • สะดวก ช่วยให้บริษัททำธุรกรรมได้รวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารด้านบัญชีของบริษัทในการจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากร
  • มั่นใจ ตรวจสอบได้ สามารถดูข้อมูลการนำส่งหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง