บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

บริการให้สินเชื่อระยะสั้นทรัสต์รีซีท (T/R) แก่ผู้ซื้อ โดยธนาคารจะทำการชำระเงินค่าสินค้า หรือค่าบริการให้แก่ผู้ขายไปก่อน โดยผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าจะชำระเงินคืนให้กับธนาคารเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด

สินเชื่อทรัสต์รีซีท (T/R) นี้ครอบคลุมการซื้อสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงครอบคลุมทุกวิธีการชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น การซื้อขายผ่านเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C), ตั๋วเรียกเก็บเงิน (B/C). การซื้อขายแบบ Open Account หรือ Advance Payment

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • ธนาคารสามารถส่งมอบเอกสารสำหรับการออกสินค้าได้ทันทีเมื่อผู้ซื้อหรือผู้นำเข้ายื่นสัญญาทรัสต์รีซีท ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการซื้อขายผ่าน L/C หรือ ตั๋วเรียกเก็บเงิน (B/C)
  • สะดวก รวดเร็วกับบริการยื่น T/R ทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ BIB PLUS

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • เสริมสภาพคล่องทางการเงินสำหรับผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า
  • สามารถเลือกสกุลเงินในการขอสินเชื่อได้ทั้งสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง