เงินกู้ระยะสั้น

 • เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือฤดูกาลและเสริมสภาพคล่องของกิจการ  

วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือฤดูกาลและเสริมสภาพคล่องของกิจการ  

 

ลักษณะบริการ

 • เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบ
 • มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับระยะเวลา 30-180 วัน
 • สามารถชำระคืนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ก่อนที่ตั๋วจะครบกำหนด
 • วงเงินไม่กำหนดวงเงินสูงสุด ประเภทวงเงิน เฉพาะราย, วงเงินชั่วคราว และวงเงินทบทวนปีต่อปี

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ลูกค้านิติบุคคลและบุคคลผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการ

สิทธิประโยชน์

 • เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
 • สามารถวางแผนการเบิกเงินและชำระคืนได้
 • สามารถชำระคืนบางส่วนได้ก่อนที่ตั๋วครบกำหนดชำระ

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือฤดูกาลและเสริมสภาพคล่องของกิจการ  

 

ลักษณะบริการ

 • เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบ
 • มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับระยะเวลา 30-180 วัน
 • สามารถชำระคืนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ก่อนที่ตั๋วจะครบกำหนด
 • วงเงินไม่กำหนดวงเงินสูงสุด ประเภทวงเงิน เฉพาะราย, วงเงินชั่วคราว และวงเงินทบทวนปีต่อปี