บริการสินเชื่อหลังการส่งออก

  • การให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ส่งออกภายใต้การชำระเงินแบบ Open Account เพื่อเสริมสภาพคล่องหลังการขายสินค้า
  • สามารถใช้ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารการส่งสินค้า (Evidence of Delivery) มาเป็นหลักฐานเพื่อขอสินเชื่อ

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าบัญชีภายในวันเดียวกัน เมื่อยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วน
  • ครอบคลุมค่าสินค้าหรือบริการทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ      

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนหลังจากสินค้าหรือบริการได้ส่งมอบให้ผู้ซื้อ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง