คำแนะนำ / กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การปรับลดยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน ในบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นอยู่นอกประเทศตามมาตราการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกง.(21) ว.834/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์และวิธีการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทของสถาบันการเงินในประเทศกับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident : NR) เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินบาทอันเนื่องมาจากการเก็งกำไร และจำกัดการทำธุรกรรมเงินบาทของ NR ที่ไม่มีการค้าการลงทุนในประเทศไทย (Underlying) รองรับ (หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามมาตราการป้องปรามฯ) นั้น

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธปท. เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามมาตราการป้องปรามฯ โดยให้ปรับยอดคงค้าง ณ สิ้นวันในบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นอยู่นอกประเทศ โดย ให้สถาบันการเงินคุมบัญชี Non-resident Baht Account (NRBA) และ/หรือ บัญชี Non-resident Baht Account for Securities (NRBS) ให้มียอดคงค้าง ณ สิ้นวันของแต่ละบัญชีไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อราย โดยให้นับรวมบัญชี NRBA หรือ บัญชี NRBS ทุกประเภทของ NR รายนั้นที่มีอยู่กับสถาบัยการเงินในประเทศทุกแห่ง ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป