บริการตั๋วสินค้าส่งออกเพื่อการเรียกเก็บ

  • ธนาคาจะทำการส่งตั๋วสินค้าส่งออกเพื่อการเรียกเก็บหลังจากที่ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าไปแล้วและบริการรับซื้อลดตั๋วสินส่งออกเพื่อการการเรียกเก็บก่อนครบกำหนดชำระเงินจากผู้ซื้อ
  • ธนาคารจะตรวจสอบตั๋วสินค้าส่งออกและทำการส่งเอกสารดังกล่าวไปยังธนาคารในต่างประเทศตามคำสั่งของผู้ส่งออกเพื่อเรียกเก็บเงิน ตลอดจนทำการติดตามการเรียกเก็บเงินด้วย
  • ตั๋วสินค้าส่งออกเพื่อการเรียกเก็บแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ + Document against Payment (D/P) : เอกสารจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้นำเข้าหลังจากได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว + Document against Acceptance (D/A) : เอกสารจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้นำเข้าหลังจากที่รับรองว่าจะทำการชำระเงินค่าสินค้าตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • รวดเร็ว ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารการค้าต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • มั่นใจได้ว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้า เนื่องจากธนาคารทำหน้าที่ติดตามการเรียกเก็บเงินแทนผู้ส่งออก  
  • เพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งออก

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง