บริการรับชำระค่าสินค้าค่าบริการ

  • เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่บริษัทที่มีการรับชำระเงินจากผู้ชำระเงินทั่วไป โดยผู้ชำระเงิน สามารถใช้บริการได้ที่สาขา ธนาคารทุกสาขา และช่องทางอื่นๆ ของธนาคารและช่องทางธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

ลักษณะบริการ

เป็นบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้าของบริษัท ในการชำระเงินค่า สินค้า
และค่าบริการได้สะดวกขึ้นโดยผ่านจุดให้บริการต่าง ๆ และ เครือข่ายของ ธนาคารยูโอบีทั่วประเทศและธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ ดังนี้

  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการตามสาขาทของธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ
  • ชำระผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)
  • ชำระผ่านยูโอบี โมบายแบงก์กิ้ง ซึ่งเป็นบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารยูโอบี
  • ชำระผ่านระบบ ยูโอบีอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคาร ซึ่งสามารถทำธุรกรรมทางธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต

บริษัทจะสามารถรับข้อมูลรายละเอียดในการชำระค่าสินค้าและบริการของลูกค้าได้ ในวันทำการถัดไป

ประโยชน์

  • เพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้า และบริการแก่ลูกค้าของบริษัท โดยธนาคารเป็นผู้ดำเนินการรับชำระเงินแทนเจ้าหน้าที่เก็บเงินของบริษัท
  • ลดขั้นตอนการทำงาน บริษัทสามารถนำรายงานข้อมูลการรับชำระเงินของลูกค้าแต่ละรายไปกระทบยอดกับบัญชีลูกหนี้
    ของบริษัทได้สะดวกขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลลูกหนี้ของบริษัท โดยบริษัทสามารถตรวจสอบการชำระเงินก่อนนำส่งสินค้า

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120