เงินกู้ระยะยาว

 • เงินกู้ระยะยาว

  เงินลงทุนเพื่อสร้าง ซื้อ ต่อเติม ซ่อมแซม เกี่ยวกับโรงงาน อาคารสำนักงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนลงทุนใน สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป

   

วัตถุประสงค์

 • เงินลงทุนเพื่อสร้าง ซื้อ ต่อเติม ซ่อมแซม เกี่ยวกับโรงงาน อาคารสำนักงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนลงทุนใน สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป

ลักษณะบริการ

 • เป็นบริการสินเชื่อระยะยาว ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนแน่นอน
 • มีระยะเวลากู้ตั้งแต่ 3-10 ปี
 • การเบิกใช้วงเงินมีทั้งแบบ เบิกทั้งจำนวนในคราวเดียวกัน หรือแบ่งรับเป็นงวด ๆ
 • สามารถผ่อนชำระได้หลายแบบ เช่น ชำระเป็นรายเดือน , รายไตรมาส  ชำระเฉพาะดอกเบี้ยในช่วง Grace Period ชำระเงินต้นเท่ากันทุกเดือนแต่ชำระดอกเบี้ย โดยปกติผ่อนชำระทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และเก็บทุกสิ้นเดือนตามระยะเวลาการกู้
 • วิธีการชำระหนี้โดยฝากเข้าบัญชีเงินกู้ด้วยเงินสด หรือตราสารการเงิน หรือหักจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของลูกค้าที่ตกลงไว้กับธนาคาร

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ลูกค้านิติบุคคลและบุคคลผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนสินทรัพย์สำหรับดำเนินธุรกิจ