บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก

การให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ส่งออกในรูปเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหรือการขายในประเทศ

  • สามารถนำสัญญาซื้อขาย (Sales Contract), ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) มาเป็นหลักฐานเพื่อขอสินเชื่อ

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • สะดวก รวเร็ว สามารถเข้าบัญชีภายในวันเดียวกัน เมื่อยื่นเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
  • สามารถขอสินเชื่อในรูปเงินบาท หรือสกลุเงินตราต่างประเทศได้ตามความต้องการ

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนในการนำไปซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า
  • สามารถบริหารสินเชื่อให้เหมาะสมกับรอบการชำระค่าสินค้าได้

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง