Supply Chain Management

ด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้ในเชิงลึกของภูมิภาคเอเชีย ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการในธุรกิจเครือข่ายและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด

  • สินเชื่อก่อนการส่งมอบสินค้า (Pre-shipment Financing) สินเชื่อสำหรับผู้ขายเพื่อนำไปใช้ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ
  • สินเชื่อเพื่อหลังการส่งมอบสินค้า (Receivable Financing) สินเชื่อสำหรับผู้ขายหลังการส่งมอบสินค้า โดยวิธีการขายหรือโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าแก่ธนาคาร
  • สินเชื่อสำหรับผู้ซื้อ หรือ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer Financing) สินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในการจัดการสินค้าคงคลังก่อนการขาย จนกระทั่งได้รับเงินจากการขายของจากผู้ซื้อรายสุดท้าย

คุณสมบัติเด่นของบริการ

  • สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าบัญชีภายในวันเดียวกันเมื่อยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วน
  • ครอบคลุมค่าสินค้าหรือบริการทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ลุกค้าจะได้รับ

  • ช่วยเสริมสภาพคล่อง เพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน และลดต้นทุนทางธุรกิจ
  • ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์และ/หรือผู้แทนจำหน่าย

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

คลิก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง