สินเชื่อแฟ็กเตอริง

การให้สินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ในรูปแบบของการรับซื้อ ลูกหนี้การค้า ของผู้ประกอบการนั้น ๆ การรับซื้อลูกหนี้การค้า ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการ เรียบร้อยแล้ว (Post- Shipment Financing) แต่มีระยะเวลาชำระเงิน (เครดิตเทอม) ที่ไม่เกิน 180 วัน โดยอาศัยหลักการโอนสิทธิเรียกร้องการชำระเงิน ผู้ขายลูกหนี้การค้าจะได้รับเงินล่วงหน้าจาก UOB ประมาณ 70 ถึง 90% ของมูลค่าลูกหนี้การค้าที่นำมาขาย และจะได้รับส่วนที่เหลือเมื่อลูกหนี้การค้าชำระเงินให้กับ UOB เรียบร้อยแล้ว