สินเชื่อแฟ็กเตอริง

  • สินเชื่อแฟ็กเตอริง

การให้สินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ในรูปแบบของการรับซื้อ ลูกหนี้การค้า ของผู้ประกอบการนั้น ๆ

การรับซื้อลูกหนี้การค้า ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการ เรียบร้อยแล้ว  (Post- Shipment Financing) แต่มีระยะเวลาชำระเงิน (เครดิตเทอม) ตั้งแต่ 7 ถึง 180 วัน โดยอาศัยหลักการโอนสิทธิเรียกร้องการชำระเงิน

ผู้ขายลูกหนี้การค้าจะได้รับเงินล่วงหน้าจาก UOB ประมาณ 80 ถึง 90% ของมูลค่าลูกหนี้การค้าที่นำมาขาย และจะได้รับส่วนที่เหลือเมื่อลูกหนี้การค้าชำระเงินให้กับ UOB เรียบร้อยแล้ว