ยูโอบี พร้อมเพย์นิติบุคคล

รู้จัก ยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล

ลงทะเบียน ยูโอบีพร้อมเพย์นิติบุคคล

ท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคลตามขั้นตอนดังนี้

เงื่อนไขของการลงทะเบียนยูโอบีพร้อมเพย์
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น
  • บัญชีธนาคารที่ใช้ผูกบัญชีต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่มีการผูกบัญชีกับธนาคารแล้ว จะไม่สามารถนำมาลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารอื่นได้อีก จนกว่าจะมีการยกเลิกการลงทะเบียนกับธนาคารก่อน
เอกสารประกอบการสมัคร
  • เอกสาร/หลักฐานแสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ที่ใช้ลงทะเบียน มีนิติบุคคลผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชี
  • บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยนายทะเบียนไม่เกิน 3 เดือน หรือเอกสารในการจัดตั้งนิติ บุคคลตามที่สถาบันการเงินกำหนด
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการบริหารเงินสดเพื่อธุรกิจ โทร. 0-2093-4848

ถาม-ตอบ