SME Smart Choice

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถป้องกันความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยตัวผลิตภัณฑ์เองมีความยืดหยุ่นที่ท่านสามารถเลือกหรือปรับความคุ้มครองได้ตามที่ท่านต้องการ

 • คุ้มครองธุรกิจ SME ของท่าน มูลค่าสูงถึง 10 ล้านบาท
 • มีความยืดหยุ่น โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มขึ้นได้ตามความต้องการ 
จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยลูกเห็บ

 • คุ้มครองภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) และภัยลูกเห็บสูงสุด 10,000,000 บาท

ภัยน้ำท่วม

 • คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย

การถูกโจรกรรม

 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง จากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ทางเข้าออกของตัวอาคารสูงสุด 200,000 บาท

ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง หรือความบกพร่องของสถานที่เอาประกัน ที่ทำให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจภายในสถานที่เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายสูงสุด 1,500,000 บาท
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านเสริมสวย ธุรกิจบริการ รวมถึง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

วงเงินความคุ้มครอง

อัคคีภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติม

500,000 - 10,000,000

ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

500,000 - 2,500,000
2,600,000 - 5,000,000
5,100,000 - 10,000,000

100,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
200,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
300,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ภัยน้ำท่วม

500,000 - 10,000,000

20,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย

500,000 - 2,500,000
2,600,000 - 5,000,000
5,100,000 - 10,000,000

100,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
200,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
300,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

วงเงินความคุ้มครอง

โจรกรรม

500,000 - 10,000,000

200,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

วงเงินความคุ้มครอง

การประกันภัยเงิน

500,000 - 2,500,000
2,600,000 - 5,000,000
5,100,000 - 10,000,000

100,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
200,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
300,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

วงเงินความคุ้มครอง

ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (ในสถานที่เอาประกันภัย)

500,000 - 10,000,000

500,000 บาทต่อครั้งและ 1,500,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

วงเงินความคุ้มครอง

เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ

500,000 - 10,000,000

10% ของทุนประกันภัย หรือไม่เกิน 100,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ทรัพย์สินส่วนบุคคล

500,000 - 10,000,000

5,000 ต่อคน 100,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

วงเงินความคุ้มครอง

การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้

500,000 - 10,000,000

ไม่เกิน 10% ของค่าสินไหมทดแทน

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

วงเงินความคุ้มครอง

กระจก

500,000 - 10,000,000

ตัวเลือกที่ 1: 100,000
ตัวเลือกที่ 2: 300,000
ตัวเลือกที่ 3: 500,000

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิสำหรับลูกค้า SME ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ซื้อประกันภัยผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
 • ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 มิ.ย. 2567
 • บัตรกำนัลส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถ เปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมือได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ประกันภัยนี้ รับประกันภัยโดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย (ใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่ ว00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตมากกว่า 80 %ของทั้งหมด และผนังฉาบปูนทั้ง 2 ด้าน) เท่านั้น
 2. สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในเขตอันตราย ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รายละเอียดกรมธรรม์

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฉบับเต็มได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อนำส่งทางบริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 3

เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้:

 1. หลักฐาน / ใบเสร็จ แสดงที่มา และ / หรือ ราคาทรัพย์สินที่เสียหาย, ใบเสร็จค่าซ่อม / ใบประเมินค่าซ่อม / เปลี่ยนใหม่
 2. ภาพถ่ายแสดงความเสียหาย
 3. รายงานความเห็นของวิศวกร หรือ ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
 4. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4

เอกสารแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่:

ฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สิน เบ็ดเตล็ด และการขนส่ง บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือท่านสามารถแสกนเอกสารและส่งอีเมล์ หรือส่งแฟกซ์ มาตามรายละเอียดด้านล่าง :

อีเมล์: PCMClaims@th.msig-asia.com
โทรสาร: +66 2319 1441

หมายเหตุ:

แนวทางหรือวิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท ซึ่งบริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป


 

ซื้อประกันร้านค้าผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชม.ด้วยตนเองได้บนเว็บไซต์ของบริษัทประกัน

คลิก

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รับประกันโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไข ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้า ประกันภัย (ใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่ ว00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและเป็น ผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น