แผนประกันชีวิต พรูแฮปปี้ เซฟวิ่งส์

ข้อกำหนดทั่วไป

อายุรับประกันภัย :

ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกัน:

15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย:

6 ปี

ทุนประกันภัย:

ขั้นต่ำ 100,000 บาท 

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย :

รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  และรายเดือน

ประเภทใบสมัคร :

ใบสมัครแบบมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น

การตรวจสุขภาพ :

บริษัท พรูเด็นเชียลฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพในกรณีที่ทุนประกันเกินกว่าหลักเกณฑ์แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ และ/หรือผู้เอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพก่อนและขณะสมัครทำประกันชีวิตที่ส่งผลต่อการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ฯ ของบริษัท พรูเด็นเชียลฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ 

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 14

รับเงินคืนปีละ 2.5%  ของทุนประกันภัย

สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 

รับเงินคืน 150%  ของทุนประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผล (1) ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาไม่น้อยกวา 185 % ของทุนประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5  บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100%  ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ปีกรมธรรม์ที่ 6 - 15  บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 150%  ของทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 

(1) บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งอัตราผลตอบแทนนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง

คำเตือน

 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรมุยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเบี้ยประกันภัย หรือได้รับเบี้ยประกันภัยคืนไม่เต็มจำนวน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 3. ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  4.1 กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

  4.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

 5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 6. ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์โดยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อืนๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 7. เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 8. ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า พรูแฮปปี้ เซฟวิ่งส์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ “พรูออมทรัพย์เพิ่มค่า 15/6” (ชนิดมีเงินปันผล)

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์บริการลูกค้า  (Customer Service Central) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)  เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20 – 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1621 (ในเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888 อีเมล์ hotline@prudential.co.th
 2. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร 1186

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการ ใบอนุญาตเลขที่ ช00026/2546  เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย