เงินสดออนไลน์สั่งได้ใน 1 วัน

 • UOB Call for CashUOB Call for Cash
 • ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี ผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส และลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ จะได้รับของกำนัล เมื่อทำรายการสั่งเงินสดผ่าน UOB TMRW App. หรือ UOB LINE Connect ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทาง SMS โดยพิมพ์รหัส CFC <เว้นวรรค> ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี หรือ หมายเลขบัตรยูโอบี แคชพลัส 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ หมายเลข 4545111 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียว
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการมอบเครดิตเงินคืนและจัดส่งของกำนัลไปยังที่อยู่ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารภายใน 180 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์งดมอบของกำนัลหากยอดแบ่งชำระถูกปิดก่อนกำหนดทุกกรณี
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ในกรณีพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับของกำนัลสามารถติดต่อ Tops ได้โดยตรง
 • ในกรณีที่ของกำนัลหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเป็นของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • อัตราดอกเบี้ย 10.98% - 25% ต่อปี
 1. โปรแกรมเงินสดทันใจ (Call for Cash/Click for Cash) (“โปรแกรม”) เป็นโปรแกรมของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่อนุญาตให้สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม ("ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรม") สามารถเบิกถอนเงินสด หรือใช้วงเงิน (แล้วแต่กรณี) ตามอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมตกลงกับธนาคาร
 2. การพิจารณาและการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมตลอดจนจำนวนเงินที่อนุมัติตามโปรแกรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 3. เมื่อคำขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับการอนุมัติแล้ว ธนาคารจะโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากตามคำสั่งของผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมที่ส่งให้แก่ธนาคารผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UOB TMRW และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด และผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมตกลงยอมรับว่าผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับเงินสินเชื่อตามโปรแกรมจากธนาคารโดยถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว
 4. จำนวนเงินสินเชื่อที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมได้รับไปตามโปรแกรมนี้รวมถึงดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส และการชำระเงินคืนภายใต้โปรแกรมจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้และในหนังสือยืนยันการอนุมัติโปรแกรม รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตยูโอบี ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส สัญญาเงินกู้บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส และข้อกำหนด/ข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 5. สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ยอดการเบิกถอนเงินสด ภาษี ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โปรแกรมนี้ จะไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนนสะสม UOB Rewards Points
 6. จำนวนเงินผ่อนชำระสำหรับแต่ละงวด ประกอบด้วย
  1. รอบการผ่อนชำระงวดแรก ได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของยอดทำรายการ (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด (ถ้ามี) โดยดอกเบี้ยจะถูกคำนวณจากวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีจนถึงวันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดสำหรับโปรแกรมเงินสดทันใจของวงเงินบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส)
  2. รอบการผ่อนชำระงวดถัดไป ได้แก่ เงินต้น และดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันสรุปยอดบัญชีครั้งก่อนจนถึงวันสรุปยอดบัญชีปัจจุบัน
  3. รอบการผ่อนชำระงวดสุดท้าย ได้แก่ เงินต้นคงเหลือทั้งหมด และดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยจะคำนวณจากวันสรุปยอดบัญชีครั้งก่อนจนถึงวันสรุปยอดบัญชีปัจจุบัน
 • จำนวนเงินผ่อนชำระทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บผ่านบัญชีบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส โดยวันครบกำหนดชำระของจำนวนเงินผ่อนชำระภายใต้โปรแกรมนี้ในแต่ละรอบบัญชีผ่อนชำระ จะเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดชำระที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีของบัญชีบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสของผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรม
 1. ในกรณีที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมผิดนัดชำระหนี้ ค่าธรรมเนียม หรือเงินใด ๆ หรือผิดนัดผิดสัญญา ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมรับทราบและยอมรับว่า นอกจากดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บจากผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงได้อีก 3% ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 2. ในกรณีที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมผิดนัดชำระหนี้หรือชำระน้อยกว่าจำนวนที่ธนาคารเรียกเก็บ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 90 วัน หรือบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ของผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมถูกยกเลิกไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม พร้อมทั้งเรียกเก็บเงินต้นคงเหลือ และคำนวณดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระทั้งหมดตามอัตราที่ธนาคารประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 3. จำนวนเงินที่ผู้ขอใช้โปรแกรมได้ชำระให้แก่ธนาคาร จะถูกนำมาชำระยอดหนี้คงค้างตามตามลำดับ และ/หรือตามจำนวนที่ธนาคารเห็นสมควร ในกรณีที่ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่งเกินกว่าจำนวนค่างวดชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บภายใต้โปรแกรมนี้ ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในเงินส่วนที่ชำระเกิน (“เงินส่วนที่ตั้งพักไว้”) เงินส่วนที่ตั้งพักไว้ดังกล่าวจะคงอยู่ ในบัญชีบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัสของผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรม โดยจะไม่นำไปชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใต้โปรแกรมนี้ และจะนำเงินส่วนที่ตั้งพักไว้ไปชำระหนี้ที่เรียกเก็บในงวดถัดไป (ถ้ามี) เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระหนี้ในงวดถัดไป
 4. ผู้ขอเข้าร่วมโปรแกรมสามารถขอชำระหนี้เพื่อปิดโปรแกรมก่อนกำหนดโดยแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี หรือช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อตรวจสอบและชำระเงินตามยอดคงค้าง ดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคาร ในกรณีที่ผู้ขอใช้โปรแกรมมีความประสงค์ที่จะชำระหนี้ก่อนกำหนดทั้งหมดในคราวเดียว ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา ทั้งนี้ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของยอดทำรายการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด หากมีการปิดยอดก่อนครบกำหนดภายใน 6 งวดแรก ยกเว้นกรณีที่ธนาคารได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว
 5. ข้อกำหนดอื่น ๆ
  1. โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตยูโอบี ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส สัญญาเงินกู้บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส และข้อกำหนด/ข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  2. ข้อกำหนด เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม และรายละเอียดของ บัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส

หมายเหตุ

 • จำนวนเงินผ่อนชำระในแต่ละงวด คำนวณจากเงินต้น อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ในกรณีที่วันสรุปยอดบัญชีที่แสดงไว้ในตัวอย่างตารางการผ่อนชำระตรงกับวันหยุดอาจมีผลทำให้จำนวนเงินผ่อนชำระในแต่ละงวดที่ถึงกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากจำนวนที่ได้ระบุในตัวอย่างตารางการผ่อนชำระ ท่านสามารถดูจำนวนเงินผ่อนชำระ ได้จากใบแจ้งยอดบัญชีที่ธนาคารจัดส่งให้ท่านล่วงหน้าในแต่ละเดือน
 • ธนาคารจะแจ้งวันครบกำหนดชำระในแต่ละงวดให้ท่านทราบตามใบแจ้งยอดบัญชีที่จัดส่งให้ท่านล่วงหน้าในแต่ละเดือน
 • หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่ 02-2851555 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านตกลงผูกพันและยอมรับตามข้อความในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ