UOB CASH PLUS MOVIE DAY รอบที่ 2 ปิดโรงภาพยนตร์ SF World Cinema @ CentralWorld วันที่ 29 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขการรับสิทธิ์กดรับรางวัล ดูหนังฟรี 2 ที่นั่ง พร้อมเซ็ตป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม จำนวน 110 รางวัล
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) เท่านั้น
 • ธนาคารจะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม พร้อมให้ความยินยอมรับรายละเอียดโปรแกรมและการเข้ากดรับสิทธิ์ผ่านลิงก์ของธนาคารจาก SMS โดยพิมพ์ CPSF ตามด้วยหมายเลขบัตรยูโอบี แคชพลัส 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง CPSF656019999999) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
 • เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทั้งในและต่างประเทศ หรือผ่านสาขาธนาคารยูโอบีเท่านั้น ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อวัน เฉพาะ 2 วันที่กำหนดตามรายละเอียดที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

  ช่วงเวลาเบิกถอนเงินสด

  ยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นใหม่ต่อวัน*

  ยอดเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นใหม่รวมตลอดรายการส่งเสริมการขาย

  ช่วงเวลากดรับสิทธิ์

  วันพุธที่ 12 และวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

  ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / วัน

  ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

  26-29 มิถุนายน 2567

  * เฉพาะรายการเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทั้งในและต่างประเทศ หรือผ่านสาขาธนาคารยูโอบีเท่านั้น

 • ระยะเวลาทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ในวันพุธที่ 12 และวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
 • ระยะเวลาการกดรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 26-29 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะหมด
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตรฯ / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • 1 สิทธิ์ = 2 ที่นั่ง + 2 เซ็ตป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม
 • สิทธิ์พิเศษนี้สามารถใช้เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place: Day One (ดินแดนไร้เสียง: วันที่หนึ่ง) และแลกเซ็ตป๊อปคอร์นในงาน UOB CASH PLUS MOVIE DAY วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 รอบเวลา 15.00 น. ที่ SF World Cinema ณ CentralWorld เท่านั้น
 • จำกัด 110 สิทธิ์ / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านจากกิจกรรม UOB CASH PLUS MOVIE DAY รอบถัดไป หากมีการกดรับสิทธิ์และไม่ได้เข้าร่วมงานในรอบนี้
วิธีการรับสิทธิ์
 1. มีรายการเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทั้งในและต่างประเทศ หรือผ่านสาขาธนาคารยูโอบีในวันพุธที่ 12 และวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อวัน เพื่อรับโอกาสในการกดรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม UOB CASH PLUS MOVIE DAY ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567
 2. กดรับสิทธิ์ UOB CASH PLUS MOVIE DAY ผ่านลิงก์เว็บไซต์ที่ธนาคารจะจัดส่งให้ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และผู้ถือบัตรฯ สามารถเข้าไปกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 26-29 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะหมด (SMS จะถูกส่งให้ผู้ถือบัตรฯ ที่มีการเบิกถอนเงินสดตามเงื่อนไข 1 เท่านั้น)
 3. เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม UOB CASH PLUS MOVIE DAY ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ณ CentralWorld และแสดงสิทธิ์ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น 7 ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเลือกที่นั่งตามลำดับที่ผู้ถือบัตรฯ มาแสดงสิทธิ์
เงื่อนไขทั่วไป
 • การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการเบิกถอนเงินสดในวันพุธที่ 12 และวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ในช่วงระยะเวลาหลังจากท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป โดยจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงรายการเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการลงทะเบียนสำเร็จ
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถเบิกถอนเงินสดได้ 100% ของวงเงินยูโอบี แคชพลัสที่ได้รับอนุมัติต่อวัน โดยการเบิกถอนเงินสดส่วนเกินจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิ์
 • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีการชำระเงินคืนในวันทำการ วงเงินของท่านจะกลับคืนในวันถัดไป กรณีมีการชำระเงินคืนในวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ และ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ วงเงินของท่านจะกลับคืนภายใน 2 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องไม่มียอดเงินชำระเกินอยู่ในบัญชีบัตรยูโอบี แคชพลัส ณ วันก่อนวันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินคงค้างในบัญชีบัตรยูโอบี แคชพลัส ผ่านช่องทาง UOB LINE Connect, UOB TMRW application หรือโทร. 0 2285 1555
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง SMS แจ้งการรับสิทธิ์
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ถือบัตรยูโอบีแคชพลัสมากกว่า 1 ใบ ผู้ถือบัตรฯ สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 บัตร และรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้อง และการนำส่ง SMS ให้แก่ท่านไม่เกิน 2 รอบต่อ SMS โดยธนาคารจะจัดส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารเพียงเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น ทางธนาคารจะยึดถือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ก่อนหน้าเพียงเท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของ SF Cinema กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SF Cinema และการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว เป็นไปตามที่ SF Cinema กำหนด
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ลืมรหัสบัตรยูโอบี แคชพลัส ผู้ถือบัตรฯ สามารถขอออกรหัสใหม่ได้ที่ โทร. 0 2285 1555 กด 0 โดยรหัสใหม่จะจัดส่งถึงท่านทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีโทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 • ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ที่ โทร. 0 2285 1555 กด 0
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
  อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS)

สมัคร