สิทธิประโยชน์ มูลค่ารวมสูงสุด 26,200 บาท เพียงกดเงินผ่านบัตร UOB CASH PLUS

รับ Lotus’s และ Starbucks e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 26,200 บาท เพียงทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ในทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2567 – 3 เมษายน 2567

เงื่อนไขสำหรับต่อที่ 1 รับ Lotus’s e-Coupon เพียงมีรายการเบิกถอนเงินสดในทุกวันพฤหัสบดี

 • เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทั้งในและต่างประเทศ หรือผ่านสาขาธนาคารยูโอบี หรือผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW เข้าบัญชีเงินฝากยูโอบี ในทุกวันพฤหัสบดีระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2567 – 3 เมษายน 2567 รับ Lotus’s e-Coupon ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางด้านล่างนี้
 • สำหรับยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกวันพฤหัสบดี ธนาคารจะคำนวณจากยอดคงค้างที่เกิดจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสม ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยไม่นับรวมรายการที่มีการยกเลิกในภายหลังหรือรายการเบิกถอนเงินสดที่มีการชำระเงินคืนภายใน 5 วัน นับจากวันที่มีรายการเบิกถอนเงินสด
 • รับโบนัสพิเศษ Lotus’s e-Coupon เพิ่ม 500 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัสที่เข้าร่วมโปรโมชันทุกสัปดาห์ จากยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกวันพฤหัสบดี ภายในเดือนเดียวกัน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และคงค้างยอดตามวันที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสดังกล่าว
 • สำหรับการรับโบนัสพิเศษ ผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัสต้องมีรายการเบิกถอนเงินสดทุกสัปดาห์ โดยต้องไม่มีสัปดาห์ใดภายในเดือนเดียวกันที่ผู้ถือบัตรฯ ไม่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
 • จำกัดการรับโบนัสพิเศษ 500 บาท / ผู้ถือบัตรฯ / เดือน และจำกัดการรับโบนัสพิเศษ 1,500 บาท / ผู้ถือบัตรฯ / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกวันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์ ระหว่าง 4 มกราคม 2567 – 3 เมษายน 2567

เมื่อมียอดคงค้างสะสม 5 วัน นับจากวันที่มีรายการเบิกถอนเงินสด รับ Lotus’s e-Coupon ต่อสัปดาห์ ต่อผู้ถือบัตรฯ

รับ Lotus’s e-Coupon สำหรับโบนัสพิเศษ ต่อเดือน ต่อผู้ถือบัตร

มูลค่ารวมสูงสุดตลอดโปรโมชัน (13 สัปดาห์) ต่อผู้ถือบัตรฯ

30,000 – 79,999 บาท

มูลค่า 150 บาท

-

1,950 บาท

80,000 – 149,999 บาท

มูลค่า 400 บาท

-

5,200 บาท

150,000 – 299,999 บาท

มูลค่า 800 บาท

มูลค่า 500 บาท

11,900 บาท

ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

มูลค่า 1,600 บาท

22,300 บาท

เงื่อนไขสำหรับต่อที่ 2 รับ Starbucks e-Coupon ได้ง่าย ๆ เพียงมีรายการเบิกถอนเงินสดทุกวันพุธในสัปดาห์ถัดไปของต่อที่ 1

 • รับ Starbucks e-Coupon เพิ่ม! มูลค่ารวมสูงสุด 3,900 บาทตลอดรายการส่งเสริมการขาย เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (Cash Plus) ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทั้งในและต่างประเทศ หรือผ่านสาขาธนาคารยูโอบี หรือผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW เข้าบัญชีเงินฝากยูโอบีทุกวันพุธในสัปดาห์ถัดไปของต่อที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2567 – 3 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางด้านล่างนี้
 • ผู้ถือบัตรฯ ที่จะสามารถรับสิทธิ์ Starbucks e-Coupon เพิ่มเป็นต่อที่ 2 นี้ได้ จะต้องเข้าร่วมและมีสิทธิ์ได้รับของกำนัลจากการมียอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี (ต่อที่ 1)
 • สำหรับยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกวันพุธ ธนาคารจะคำนวณจากยอดเบิกถอนเงินสดสะสม ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • จำกัดการรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 3,900 บาท / ผู้ถือบัตรฯ / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (วันที่เข้าร่วมรายการสำหรับเดือน ม.ค. 67 ได้แก่ วันที่ 10, 17, 24, 31 ม.ค. 66 สำหรับเดือน ก.พ. 67 ได้แก่ วันที่ 7, 14, 21, 28 ก.พ. 67 และ 6 มี.ค. 67 และสำหรับเดือน มี.ค. 67 ได้แก่ วันที่ 13, 20, 27 มี.ค. 67 และ 3 เม.ย. 67)

ยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกวันพุธถัดไปของต่อที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2567 – 3 เมษายน 2567

รับ Starbucks e-Coupon ต่อสัปดาห์ ต่อผู้ถือบัตรฯ

มูลค่ารวมสูงสุดตลอดโปรโมชัน (13 สัปดาห์) ต่อผู้ถือบัตรฯ

ตั้งแต่ 50,000 – 199,999 บาท

มูลค่า 100 บาท

3,900 บาท

ตั้งแต่ 200,000 – 299,999 บาท

มูลค่า 200 บาท

ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

มูลค่า 300 บาท

เงื่อนไขทั่วไป

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS) ที่ได้รับอนุมัติบัตรยูโอบี แคชพลัส จากธนาคารก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
 • ธนาคารจะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม พร้อมให้ความยินยอมรับรายละเอียดโปรแกรมและรับ Lotus’s / Starbucks e-Coupon ผ่านลิงก์ของธนาคารจาก SMS โดยพิมพ์ ATM ตามด้วยหมายเลขบัตรยูโอบี แคชพลัส 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง ATM656019999999) เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 3 มกราคม 2567 – 3 เมษายน 2567 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
 • การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการเบิกถอนเงินสดระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2567 – 3 เมษายน 2567 ในช่วงระยะเวลาหลังจากท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป โดยจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงรายการเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการลงทะเบียนสำเร็จ
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถเบิกถอนเงินสดได้ 100% ของวงเงินยูโอบี แคชพลัสที่ได้รับอนุมัติ โดยการเบิกถอนเงินสดส่วนเกินจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณเพื่อรับ Lotus’s / Starbucks e-Coupon
 • ผู้ถือบัตรฯ ที่มีการชำระเงินคืนในวันทำการ วงเงินของท่านจะกลับคืนในวันถัดไป กรณีมีการชำระเงินคืนในวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ และ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ วงเงินของท่านจะกลับคืนภายใน 2 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องไม่มียอดเงินชำระเกินอยู่ในบัญชีบัตรยูโอบี แคชพลัส ณ วันก่อนวันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินคงค้างในบัญชีบัตรยูโอบี แคชพลัส ผ่านช่องทาง UOB LINE Connect, UOB TMRW application หรือโทร. 0 2285 1555
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง SMS แจ้งการรับ Lotus’s / Starbucks e-Coupon
 • ในกรณีที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดจากบัตรยูโอบี แคชพลัส ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW เข้าบัญชีเงินฝากยูโอบี ในทุกวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ และ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดที่ปรากฏบนใบแจ้งยอดจะแสดงเป็นวันทำการวันถัดไปหลังจากวันหยุดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะคำนวณสิทธิ์การรับ Lotus’s / Starbucks e-Coupon โดยยึดตามวันที่ที่รายการเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ สามารถอ้างอิงวันที่ที่รายการเกิดขึ้นจริงได้จากสลิปออนไลน์ที่ผู้ถือบัตรฯ ได้รับจากธนาคารทันทีหลังทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW สำเร็จ
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ถือบัตรยูโอบีแคชพลัสมากกว่า 1 ใบ ผู้ถือบัตรฯ สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 บัตร และรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธื์ต่อสัปดาห์เท่านั้น
 • ธนาคารจะดำเนินการจัดส่ง SMS ยืนยันการรับ Lotus’s / Starbucks e-Coupon ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ของรายการส่งเสริมการขาย
 • Lotus’s / Starbucks e-Coupon ที่ท่านได้รับผ่าน SMS สามารถนำไปใช้ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาการใช้งานได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้อง และการนำส่ง SMS ให้แก่ท่านไม่เกิน 2 รอบต่อ SMS โดยธนาคารจะจัดส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารเพียงเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น ทางธนาคารจะยึดถือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ก่อนหน้าเพียงเท่านั้น
 • กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการคำนวณจำนวนสิทธิ์รับ Lotus’s / Starbucks e-Coupon ผู้ถือบัตรฯ จะต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • Lotus’s / Starbucks e-Coupon ที่ท่านได้รับอาจมีมูลค่าตั้งแต่ 50 บาท 100 บาท 200 บาท 300 บาท 500 บาท หรือ 1,000 บาทต่อใบ โดยมูลค่ารวมของคูปองที่ได้รับจะเป็นไปตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของ Lotus’s และ Starbucks กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Starbucks e-Coupon และการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้ Lotus’s e-Coupon
  1. e-Coupon ไม่สามารถ ถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น และไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของ e-Coupon ได้
  2. สามารถใช้ซื้อสินค้าที่โลตัสทุกสาขา และต้องใช้ก่อนวันหมดอายุ
  3. สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ โทรศัพท์มือถือ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) จังเกิ้ลคาเฟ่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร โลตัสช้อปออนไลน์ และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส
  4. ส่วนลดจากการใช้จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นแต้มสมาชิก
  5. หากพบปัญหาการใช้งานให้ติดต่อ Lotus’s โดยตรง ทุกสาขาทั่วประเทศ
  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Lotus’s e-Coupon และการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว เป็นไปตามที่ Lotus’s กำหนด
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ลืมรหัสบัตรยูโอบี แคชพลัส ผู้ถือบัตรฯ สามารถขอออกรหัสใหม่ได้ที่ โทร. 0 2285 1555 กด 0 โดยรหัสใหม่จะจัดส่งถึงท่านทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ที่ โทร. 0 2285 1555 กด 0
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรฯ ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ตัวอย่างการรับ Lotus’s และ Starbucks e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 26,200 บาท เพียงทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัส (Cash Plus) ในทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2567 – 3 เมษายน 2567

ยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละสัปดาห์ ในทุกวันพฤหัสบดี ระหว่าง 4 ม.ค. 67 – 3 เม.ย. 67

วงเงินแคชพลัสที่ได้รับอนุมัติ

วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด

วันที่ชำระเงินคืน

Lotus’s e-Coupon ต่อสัปดาห์ ต่อผู้ถือบัตรฯ

มูลค่ารวมสูงสุดตลอด โปรโมชัน (13 สัปดาห์) ต่อผู้ถือบัตรฯ

300,000 บาท

310,000 บาท

29-ก.พ.-67

4-มี.ค.-67

ไม่ได้รับ Lotus’s e-Coupon

ไม่ได้รับ Lotus’s e-Coupon

300,000 บาท

310,000 บาท

29-ก.พ.-67

5-มี.ค.-67

รับ Lotus’s e-Coupon 1,600 บาท

Lotus’s e-Coupon มูลค่ารวม 22,300 บาท (20,800 บาท + โบนัส 1,500 บาท)

300,000 บาท (เบิกถอนขาดเดือนละ 1 สัปดาห์)

310,000 บาท

29-ก.พ.-67

5-มี.ค.-67

รับ Lotus’s e-Coupon 1,600 บาท

Lotus’s e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 16,000 บาท

300,000 บาท (มียอดเบิกถอนทุกสัปดาห์ในเดือน ก.พ. และ มี.ค.)

310,000 บาท

29-ก.พ.-67

5-มี.ค.-67

รับ Lotus’s e-Coupon 1,600 บาท

Lotus’s e-Coupon มูลค่ารวม 15,400 บาท (14,400 บาท + โบนัส 1,000 บาท)

150,000 บาท

90,000 บาท

29-ก.พ.-67

5-มี.ค.-67

รับ Lotus’s e-Coupon 400 บาท

Lotus’s e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 5,200 บาท

ยอดเบิกถอนเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละสัปดาห์ ของทุกวันพุธถัดไปของต่อที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 67 – 3 เม.ย. 67

วงเงินแคชพลัสที่ได้รับอนุมัติ

วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดในต่อที่ 1

วันที่ชำระเงินคืนสำหรับรายการเบิกถอนเงินสดต่อที่ 1

วันพุธถัดไปของต่อที่ 1 ที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด

มูลค่ารวมสูงสุดตลอด โปรโมชัน (3 เดือน) ต่อผู้ถือบัตรฯ

300,000 บาท

310,000 บาท

29-ก.พ.-67

4-มี.ค.-67

6-มี.ค.-67

ไม่ได้รับ Starbucks e-coupon เพราะทำรายการต่อที่ 1 ไม่ถูกต้อง

300,000 บาท

310,000 บาท

29-ก.พ.-67

5-มี.ค.-67

6-มี.ค.-67

Starbucks e-coupon มูลค่ารวมสูงสุด 3,900 บาท

300,000 บาท

50,000 บาท

29-ก.พ.-67

5-มี.ค.-67

6-มี.ค.-67

Starbucks e-coupon มูลค่ารวม 1,300 บาท

สมัครบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส (CASH PLUS)

สมัคร