ยกระดับความฟิน...ให้ปังทุกการช้อป รับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 70% + คะแนนโบนัส 7,000 คะแนน

โปรโมชั่นบัตร UOB รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 70% + โบนัส 7,000 คะแนน

รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์พลัส (“คะแนนสะสม”) เพิ่มสูงสุด 70% + คะแนนสะสมโบนัส 7,000 คะแนน

คุ้มที่ 1 : รับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 70% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนผ่านบัตรเครดิตยูโอบีครบตามเงื่อนไข ดังนี้

ยอดใช้จ่ายสะสม/เดือน

คะแนนสะสมเพิ่ม

ตั้งแต่ 10,000-29,999 บาท

30%

30,000-49,999 บาท

50%

50,000 บาทขึ้นไป

70%

(คะแนนสะสมพิเศษจะคำนวณให้สำหรับยอดใช้จ่ายรวมไม่เกิน 70,000 บาท/ผู้ถือบัตรหลัก/เดือน)

คุ้มที่ 2 พิเศษ! รับเพิ่มคะแนนสะสมโบนัส 7,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการส่งเสริมการขายตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไปต่อผู้ถือบัตรหลัก และมียอดใช้จ่ายในช่วงรายการส่งเสริมการขายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนต่อผู้ถือบัตรหลัก

ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ UOB4 (เว้นวรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์พลัส (“คะแนนสะสม”)/ เครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 70% ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 70,000 บาทต่อผู้ถือบัตรหลัก ต่อเดือน สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมส่วนที่เกิน 70,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมในอัตราปกติตามแต่ละประเภทบัตร
 • สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม จะไม่ได้รับคะแนนสะสม แต่ธนาคารจะคำนวณเป็นเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 0.3% เพิ่มจากอัตราปกติ 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมครบตามเงื่อนไข ดังนี้

  ยอดใช้จ่ายสะสม/เดือน

  เครดิตเงินคืนเพิ่ม

  ตั้งแต่ 10,000-29,999 บาท

  0.15%

  30,000-49,999 บาท

  0.20%

  50,000 บาทขึ้นไป

  0.30%


  พิเศษ! รับเพิ่มโบนัสเครดิตเงินคืน 700 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการส่งเสริมการขายตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไปต่อผู้ถือบัตรหลัก และมียอดใช้จ่ายในช่วงรายการส่งเสริมการขายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนต่อผู้ถือบัตรหลัก

 • ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/เครดิตเงินคืนเพิ่ม ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมเพิ่ม /เครดิตเงินคืนเพิ่ม เข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน, รายการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, รายการในหมวดการซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ, รายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์, รายการแบ่งชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ, รายการชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน, รายการ UOB CUSTOMER CARE, รายการ UOB LADY LUXE PAY, รายการ Pay Anything, รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือนในหมวดท่องเที่ยวและรายการใช้จ่ายออนไลน์สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม, ยอดใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ, รายการซื้อขายเงินดิจิตอล (คริปโตเคอเรนซี), รายการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทผ่านร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น Amazon, Google, Facebook เป็นต้น, รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าในต่างประเทศที่ผู้ถือบัตรเลือกจ่ายเงินที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการต่างๆเป็นสกุลเงินบาท ณ จุดขาย (DCC Transactions), ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ UOB4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • คะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ผู้ถือบัตรได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/ยอดเครดิตเงินคืนเพิ่ม ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร