สมัครบัตรเครดิตยูโอบี/บัตรยูโอบี แคชพลัส ผ่านทาง Studio7 & BaNANA รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครที่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับในการเสนอขายบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัสผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของร้าน Studio7 และ BaNANA เท่านั้น และให้ Email Address ในใบสมัครบัตรเครดิตยูโอบี และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 16 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 และซื้อ iPhone ณ ร้าน Studio7 หรือ BaNANA ด้วยวิธีการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 30 วันนับจากวันที่ใบสมัครฯได้รับการอนุมัติ
 • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
 • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ว่าประเภทใดในปัจจุบัน หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส
 • เครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรยูโอบีแคชพลัส ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • พนักงานธนาคารยูโอบีไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 1. ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีและบัตรยูโอบี แคชพลัส รับเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส 2,000 บาท เมื่อ
  1.1 สมัครบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรยูโอบี แคชพลัส ในคราวเดียวกัน และให้ email address ในใบสมัคร และต้องได้รับอนุมัติบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรยูโอบี แคชพลัส ทั้ง 2 บัญชี และ
  1.2 มีการซื้อ iPhone ณ ร้าน Studio7 หรือ BaNANA ด้วยวิธีการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 30 วันนับจากวันที่ใบสมัครฯได้รับการอนุมัติ
 2. ธนาคารจะเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามีการผ่อนชำระ iPhone ผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส หากลูกค้ามีผ่อนชำระ iPhone ผ่านบัตรเครดิต และบัตรยูโอบี แคชพลัสทั้งคู่ ธนาคารจะเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้น
 1. ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีหรือบัตรยูโอบี แคชพลัส รับเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส 1,000 บาท เมื่อ
  1.1 สมัครบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส และให้ email address ในใบสมัคร และต้องได้รับการอนุมัติบัตรใดบัตรหนึ่ง และ
  1.2 มีการซื้อ iPhone ณ ร้าน Studio7 หรือ BaNANA ด้วยวิธีการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 30 วันนับจากวันที่ใบสมัครฯได้รับการอนุมัติ
 2. ธนาคารจะเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตหรือบัตรยูโอบี แคชพลัส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครวันนี้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

สมัครบัตร