รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 30%* เมื่อทานครบ 2,000 บาท ขึ้นไป /เซลส์สลิป ที่ Haidilao ทุกสาขา

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ต่อยอดการใช้จ่าย 2,000 บาท และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท /ท่าน /ระยะเวลาโปรโมชัน (รวมทุกประเภททั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยที่ทำการลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 29 ก.พ. 67 และใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนกับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสถานภาพการเป็นสมาชิกจนถึงวันที่มอบเครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับคะแนนสะสม ยูโอบี รีวอร์ด เข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
 • ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และแลกคะแนนสะสม ยูโอบี รีวอร์ด พลัส เท่ากับยอดใช้จ่ายสะสม/ เซลส์สลิป ที่ Haidilao
  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15% โดยพิมพ์ DW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
  • การใช้สิทธิจะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และไม่สามารถมีผลย้อนหลังสำหรับเดือนที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ลงทะเบียน
  • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
  • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมของบัตรที่ผู้ถือบัตรใช้ลงทะเบียน และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จแล้วเท่านั้น โดยจะคำนวณจากยอดใช้ของบัตรดังกล่าวในหมวดร้านอาหารในเดือนนั้นๆ และหักคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส คงเหลือของบัตรฯ ที่มีอยู่ ณ วันสุดท้ายของเดือน แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายสะสมในเดือนนั้นๆ
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • การเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
  • การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 0-2285-1555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร