แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,500 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”) เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีและบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกคะแนนสะสม / ยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,500 บาท เมื่อแบ่งชำระ 0% ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืนตามยอดแบ่งชำระที่ระบุในสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 10,500 บาท / ผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการตามที่ระบุในสื่อโฆษณาเท่านั้น ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขการแบ่งชำระ ที่ Mobile application และ Website ของร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS พิมพ์ OLQ1 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิต ยูโอบีวีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน)
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายแบบแบ่งชำระ 0% อื่นๆของธนาคาร
 • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่าน Mobile application และ Website ของร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) ซึ่งต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร