ตรวจสอบจำนวนรายการใช้จ่ายสำหรับ Limited edition Paul Smith leather Backpack

 1. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ)
 3. สำหรับผู้ถือบัตรที่มีจำนวนการทำรายการตามเงื่อนไขมากที่สุด 300 ท่านแรก และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไปต่อสมาชิกบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับของขวัญสุดพิเศษ Limited edition Paul Smith leather backpack ขนาดยาว 13 นิ้ว x สูง 18 นิ้ว x กว้าง 6 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 42,000 บาท
 4. จำกัด 1 รางวัล/ผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ทั้งหมด 300 รางวัล ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย (กรณีมีบัตรฯหลายใบ ให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ทาง SMS พิมพ์ SBP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่หมายเลข 4545111 (ค่าบริการ SMS 3 บาท/ครั้ง)
  • ทางแอป UOB TMRW ประเทศไทย โดยเข้าสู่บริการ Reward+ (รีวอร์ดพลัส) กรอกหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับธนาคาร (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 6. วิธีการนับจำนวนรายการ
  1. 6.1 ธนาคารจะนับเฉพาะรายการที่มียอดใช้จ่าย 500 บาทขึ้นไป / 1 เซลส์สลิป โดยวันที่ทำรายการใช้จ่ายจะต้องเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยได้ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) และได้มีการเรียกเก็บรายการใช้จ่ายเข้ามาในบัญชีบัตรเครดิต ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2567 เท่านั้น
  2. 6.2 กรณีผู้ถือบัตรมีรายการใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ จากผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายเดียว หรือหลายรายซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อร้านค้าเดียวกันบนเซลล์สลิป และรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวกัน ธนาคารจะนับรายการใช้จ่ายเพียง 1 รายการ ณ วันนั้น
  3. 6.3 รายการใช้จ่ายที่ไม่รวมสำหรับการนับจำนวนรายการ ได้แก่
   • รายการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลังหรือเป็นโมฆะ (voided) ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
   • รายการยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าทั้งจำนวนประเภทเลือกวิธีการแบ่งชำระผ่านเครื่อง EDC ของธนาคาร ณ เคาน์เตอร์ร้านค้า
   • รายการแบ่งชำระสินค้าผ่านเครื่อง EDC ของธนาคาร สำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ (IPP Non-Billed)
   • รายการที่ขอแบ่งชำระในภายหลัง ผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 02-285-1555 (IPP Conversion Billed) โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ
   • ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากตู้เอทีเอ็ม (Cash Advance)
   • ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคล การคืนภาษี (tax refund)
   • รายการใช้จ่ายสำหรับการลงโฆษณาบน Google, Facebook, Youtube
  4. 6.4 กรณีมียอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม จะนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลักของผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 7. ยอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป ที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ Mastercard® กำหนด และยึดตามวันบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) ทั้งชำระแบบเต็มจำนวน และแบ่งชำระรายเดือน (IPP Billed) โดยไม่นับรวม
  • รายการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลังหรือเป็นโมฆะ (voided) ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
  • รายการยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าทั้งจำนวนประเภทเลือกวิธีการแบ่งชำระผ่านเครื่อง EDC ของธนาคาร ณ เคาน์เตอร์ร้านค้า
  • รายการแบ่งชำระสินค้าผ่านเครื่อง EDC ของธนาคาร สำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ (IPP Non-Billed)
  • ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากตู้เอทีเอ็ม (Cash Advance)
  • ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคล การคืนภาษี (tax refund)
 8. ธนาคารจะสรุปผลเฉพาะจำนวนการทำรายการใช้จ่าย 500 บาทขึ้นไป/ 1 เซลล์สลิป สำหรับ 300 ท่านแรกที่มีจำนวนการทำรายการตามเงื่อนไขมากที่สุด โดยยังไม่นำเรื่องยอดยอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไปต่อสมาชิกบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ในการสรุปผแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.uob.co.th ตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 

  การสรุปผล

  ระยะเวลาของการใช้จ่าย (วันที่ทำรายการ)

  วันแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร

  ตั้งแต่

  สิ้นสุด

  ครั้งที่ 1

  18 ตุลาคม 2566

  3 พฤศจิกายน 2566

  8 พฤศจิกายน 2566

  ครั้งที่ 2

  18 ตุลาคม 2566

  17 พฤศจิกายน 2566

  22 พฤศจิกายน 2566

  ครั้งที่ 3

  18 ตุลาคม 2566

  1 ธันวาคม 2566

  6 ธันวาคม 2566

  ครั้งที่ 4

  18 ตุลาคม 2566

  15 ธันวาคม 2566

  20 ธันวาคม 2666

  ครั้งที่ 5

  18 ตุลาคม 2566

  31 ธันวาคม 2566

  15 มกราคม 2567

 9. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 300 ท่าน ที่มีจำนวนการทำรายการตามเงื่อนไขมากที่สุด และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไปต่อสมาชิกบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 300 ท่านแรก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.uob.co.th ในวันที่ 31 มกราคม 2567
 10. กรณีผู้ถือบัตรที่มีจำนวนการทำรายการเท่ากัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายรวมสูงกว่า
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น ซึ่งหมายถึงการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนกับธนาคาร และหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้อง รวมถึงได้รับ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนจากธนาคารเท่านั้น และผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 12. ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารส่งมอบของรางวัล
 13. ธนาคารจะส่งมอบของรางวัลตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ (ภายในวันที่ 26 มีนาคม 67) โดยธนาคารจะจัดส่งของรางวัล ตามที่อยู่ที่สมาชิกบัตรลงทะเบียนไว้กับทางธนาคาร
 14. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 15. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-285-1555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร