รับบัตรกำนัลโลตัสสูงสุด 15,000 บาท (เฉพาะรายการ UOB PayAnything ที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์)

 alt=

 1. บริการ UOB PayAnything เป็นบริการโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตของผู้สมัครใช้บริการ เข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ทั้งนี้ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารยูโอบี (“ธนาคารฯ”) อนุมัติ
 2. บริการ UOB PayAnything สามารถใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี และ บัตรเครดิตยูโอบีภายใต้แบรนด์ซิตี้ บัตรหลักทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
 3. ในการสมัครใช้บริการ UOB PayAnything สมาชิกจะต้องระบุรายละเอียดการทำรายการตามที่ธนาคารฯ กำหนด โดยทำรายการต่อครั้งได้สูงสุด 699,999 บาท หรือตามวงเงินคงเหลือ แล้วแต่ยอดใดจะต่ำกว่า
 4. เมื่อการสมัครใช้บริการ UOB PayAnything ได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ ธนาคารฯ จะโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตของสมาชิก เพื่อสำรองจ่ายล่วงหน้าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ดังนั้นสมาชิกจะต้องมีวงเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับยอดทำรายการรวมถึงค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตจะสำเร็จภายใน 1 วันทำการ หลังจากที่สมาชิกได้ทำการยืนยันการทำรายการกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร และ ธนาคารฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง SMS หลังจากการโอนเงินสำเร็จ
 5. กรณีทำรายการ UOB PayAnything เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการใดๆ นั้น ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 1. บริการ UOB PayAnything มีค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนไม่เกิน 1.50% ของยอดทำรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสมาชิกแต่ละท่านอาจได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ UOB PayAnything ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสมาชิกอาจได้รับแจ้งจากธนาคารฯ เป็นครั้งคราว ผ่านช่องทางการขาย รวมถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าที่ดำเนินการโดยธนาคารฯเอง หรือโดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตที่สมาชิกทำรายการ
 2. กรณีที่สมาชิกมียอดคงค้างชำระบัตรเครดิตในรอบบัญชีก่อนหน้าหรือในรอบบัญชี ณ ขณะสมัครใช้บริการ UOB PayAnything อันอาจเกิดจากการที่ไม่ได้มีการชำระหนี้ หรือชำระขั้นต่ำ หรือชำระเพียงบางส่วน หรือกรณีที่สมาชิกชำระหนี้เพียงบางส่วนสำหรับรายการ UOB PayAnything ในครั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับรายการ UOB PayAnything จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต ซึ่งท่านสามารถศึกษาวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยได้ที่ https://www.uob.co.th/personal/cards/credit/4styles.page
 1. รายการ UOB PayAnything ถือเป็นรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของสมาชิก และจะถูกนำไปคำนวณคะแนนสะสม (สำหรับประเภทบัตรเครดิตที่ได้รับคะแนนสะสม) หรือเครดิตเงินคืน(สำหรับประเภทบัตรเครดิตที่ได้รับเครดิตเงิน) ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตแต่ละประเภทที่สมาชิกทำรายการ
 2. จำกัดยอดทำรายการที่นำไปคำนวณคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน ไม่เกิน 100,000 บาท/บัญชี/รอบบัญชี กรณีที่มียอดทำรายการเกิดขึ้นใน 1 วันก่อนวันตัดรอบบัญชี และ/หรือ ในวันตัดรอบบัญชี ยอดดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณรวมกับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน ในรอบบัญชีถัดไป โดยจะไม่เกิน 100,000 บาท/บัญชี ในรอบบัญชีนั้นๆ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี และ บัตรเครดิตยูโอบีภายใต้แบรนด์ซิตี้ บัตรหลักทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ เมื่อลงทะเบียนทำรายการ UOB PayAnything ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ได้แก่ UOB LINE CONNECT และ ผ่านเว็บไซต์ www.uob.co.th/payanything ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567
 2. สมาชิกต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ UPA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง UPA401999999999) (ค่าส่ง SMS 3บาท/ครั้ง) โดยสมาชิกจะได้รับ SMS ยืนยันหลังการลงทะเบียนสำเร็จสำหรับหมายเลขบัตรฯ ที่ลูกค้าส่งมา เพราะฉะนั้นสมาชิกต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าหมายเลขบัตรฯที่สมาชิกลงทะเบียนเข้ามานั้นถูกต้อง กรณีสมาชิกไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรฯผิด สมาชิกจะเสียสิทธิ์รับบัตรกำนัลในเดือนนั้นๆ
 3. สมาชิกต้องเก็บหลักฐานการส่ง SMS ที่ปรากฏเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายและวันที่ส่ง SMS เพื่อใช้ในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ถือบัตรฯแจ้งไม่ตรงกับฐานข้อมูลของธนาคารฯ เกี่ยวกับการลงทะเบียน SMS
 4. สำหรับบัตรเครดิตทั่วไป ได้แก่ UOB Reserve, UOB Infinite, UOB Zenith, UOB Privi Miles, UOB YOLO, UOB TMRW, UOB One, UOB Royal Orchid Plus Preferred,และUOB Royal Orchid Plus
  • รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 80,000 บาท,
  • รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 400 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 120,000 บาท,
  • รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 800 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 220,000 บาท,
  • รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 2,000 เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 400,000 บาท หรือ
  • รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 3,000 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 600,000 บาท ขึ้นไป
 5. สำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต UOB Premier, UOB Preferred, UOB Lady Solitaire, UOB Lady Platinum, UOB World, UOB Simple, UOB Krisflyer World Elite, UOB Krisflyer World, UOB Mercedes, UOB Grab, UOB Lazada,และUOB Makro
  • รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 80,000 บาท,
  • รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 120,000 บาท,
  • รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 1,000 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 220,000 บาท,
  • รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 3,000 เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 400,000 บาท หรือ
  • รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 5,000 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 600,000 บาท ขึ้นไป
 6. ธนาคารจะคำนวนยอดทำรายการแต่ละเดือน จากยอดทำรายการ UOB PayAnything รวมของแต่ละบัตรเครดิต โดยสมาชิกมีสิทธิได้รับบัตรกำนัลในมูลค่าสูงสุด จากการคำนวณยอดทำรายการรวมของบัตรเครดิตแต่ละใบ
 7. จำกัดการให้บัตรกำนัลโลตัสสูงสุด 1 ครั้ง / บัตรเครดิต / เดือน
 8. บัตรกำนัลโลตัสไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 9. บัตรกำนัลสำหรับสมาชิกที่มียอดทำรายการ UOB PayAnything ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการส่งเอกสารที่สมาชิกได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 31 ธันวาคม 2567 สมาชิก ต้องแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้เป็นปัจจุบันภายในเดือนที่ท่านทำรายการ กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดบัตรกำนัลโลตัส และ/หรือติดตามผลการจัดส่งบัตรกำนัล สมาชิกต้องติดต่อธนาคารฯภายใน 31 ธันวาคม 2567
 10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับบริการนี้
 11. ธนาคารฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง
 12. สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบีสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ได้ที่ โทร 02-285-1555 กด 0
 13. ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารฯบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้วข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต หากผู้สมัครใช้บริการมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ 02-285-1555

สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบีสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ได้ที่ โทร
02-285-1555 กด 0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัคร UOB PayAnything

กดเพื่อสมัคร