เปลี่ยนพอยต์ เป็นเครดิตเงินคืนได้แล้ววันนี้

บัตร UOB เปลี่ยนพอยต์ เป็นเครดิตเงินคืนได้แล้ววันนี้

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี* เมื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SSF/RMF ที่เข้าร่วมโครงการ**หรือที่ธนาคารกำหนดเพิ่มเติม สามารถใช้คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสแลกรับเครดิตเงินคืน (cash back) โดยทุก ๆ 14,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ 1,000 บาท ทั้งนี้
  *บัตรเครดิตยูโอบีที่ร่วมโครงการ ได้แก่ UOB VISA Infinite, UOB Privimile, Preferred, LADY’S Solitaire, LADY’S Platinum หรือบัตรเครดิตยูโอบีอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม ตามที่ธนาคารกำหนด
  **กองทุนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กองทุน SSF/RMF ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเกณฑ์กรมสรรพากร  ของ บลจ.ยูโอบี (UOBAM)  เท่านั้น แลกคะแนนสะสมผ่านช่องทาง UOB Thailand LINE Connect  ที่เมนู“ตรวจสอบ/แลกคะแนนสะสม” และเลือกที่เครดิตเงินคืน
 • ชื่อบัญชีหน่วยลงทุนต้องเป็นชื่อนามสกุลเดียวกับชื่อผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น และไม่สามารถใช้บัญชีร่วมได้
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านจากโครงการนี้จะไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • สำหรับรายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตตามโครงการนี้ ยกเว้นการให้คะแนนสะสม UOB Rewards Plus และ ไม่สามารถร่วมรายการผ่อนชำระ UOB i-Plan ได้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในโครงการนี้ จะคำนวณเฉพาะรายการจากยอดใช้จ่ายที่ซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระแบบเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ร่วมรายการ ที่สาขาของธนาคารยูโอบี หรือที่แอพพลิเคชั่น Premier Online เท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขภายใน 5 วันทำการ หลังจากแลกคะแนนสะสมผ่านทาง UOB Thailand LINE Connect
 • ขอสงวนสิทธิ์บัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้องเป็นบัตรเครดิตหลักที่ออกโดยธนาคารยูโอบีเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th
 • เงื่อนไขขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.ยูโอบี เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่เข้าร่วม หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการนี้ ตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ธนาคารเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายกองทุน เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม รวมทั้งเสียภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน / กรณีกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร