รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท* และรับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส 95,000 ไมล์**

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.67- 30 มิ.ย.67 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบเครดิตเงินคืนแก่ผู้ถือบัตร
 • การให้เครดิตเงินคืน และ/หรือ ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณจากยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และบัตรเครดิต TMRW รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ณ วันที่ทำรายการใช้จ่าย ด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศจากร้านค้า หรือบริการในต่างประเทศ (ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายออนไลน์)
 • ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน
 • สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน และ/หรือ ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • รับเครดิตเงินคืน 150 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมในสกุลเงินตราต่างประเทศครบทุก 15,000 บาท (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/ ผู้ถือบัตร/ ตลอดรายการ กรณียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 249,999 บาท/ตลอดรายการ) หรือ รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศตั้งแต่ 250,000 - 499,999 บาท/ผู้ถือบัตร/ตลอดรายการ หรือ รับเครดิตเงินคืน 7,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท/ผู้ถือบัตร/ตลอดรายการ หรือ รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป/ผู้ถือบัตร/ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ผู้ถือบัตร/ ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • ธนาคารจะทำการบันทึกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยเครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกลงบนบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ พิมพ์ OVS (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนร่วมรายการผ่าน บริการ Rewards+ บนแอป UOB TMRW (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • เฉพาะผู้มีที่ยอดใช้จ่ายสะสมสกุลเงินตราต่างประเทศตั้งแต่ 3,500,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการเท่านั้น
 • จำกัดไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จำนวน 95,000 ไมล์/ ผู้ถือบัตร/ ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จำนวน 95,000 ไมล์ เทียบเท่าบัตรโดยสารการบินไทย ชั้นธุรกิจ ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น 1 ที่นั่ง ทั้งนี้ อัตราการแลกไมล์ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
 • ธนาคารจะทำการติดต่อผู้ถือบัตรหรือส่ง SMS ให้กับผู้ถือบัตรเพื่อให้ยืนยันหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ และธนาคารจะทำการบันทึกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เข้าบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส ของผู้ถือบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายจะไม่นับรวมยอดใช้ในหมวดการซื้อกองทุนรวม, หุ้น, ตราสารหนี้ หรือ financial service, รายการแบ่งชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ, รายการ UOB CUSTOMER CARE, รายการ UOB LADY LUXE PAY, รายการ Pay Anything, รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือนในหมวดท่องเที่ยวและรายการใช้จ่ายออนไลน์สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม, ยอดใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ, รายการซื้อขายเงินดิจิตอล (คริปโตเคอเรนซี), รายการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทผ่านร้านค้า/ร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น Amazon, Google, Facebook, Paypal เป็นต้น, รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าในต่างประเทศที่ผู้ถือบัตรเลือกจ่ายเงินที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ เป็นสกุลเงินบาท ณ จุดขาย (DCC Transactions), รายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ต่างประเทศ, ภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (tax refund), การคืนสินค้า (refund/ reversal transaction), ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง, การขอคืนภาษีสินค้าและบริการในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • รายการเครดิตเงินคืน และไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการหรือการจัดจำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อร้านค้า/ผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร