UOB Home Loan Share and Earn แนะนำเพื่อนสมัครสินเชื่อบ้าน

 • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นเงินมูลค่า 800 บาทจากจากยอดวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ/หรือ วงเงินกู้เพิ่มบนหลักประกันเดียวกันที่ผู้ถูกแนะนำได้รับอนุมัติจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) สำหรับวงเงินอนุมัติทุกๆ 1,000,000 บาท แต่ไม่รวมวงเงินที่กู้เพิ่มที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ทั้งนี้จำกัดจำนวนเงินค่าแนะนำสูงสุดไม่เกิน 24,000บาท ต่อผู้ถูกแนะนำ 1 คน โดยผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ เมื่อผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติสินเชื่อบ้านและจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ
 • ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบีของผู้แนะนำภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ถูกแนะนำจดจำนองหลักประกันกับธนาคาร (ในกรณีผู้แนะนำไม่มีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร ผู้แนะนำต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารก่อนผู้ถูกแนะนำจะทำการจดจำนองหลักประกัน)
 • แคมเปญนี้ผู้แนะนำจะต้องแนะนำผู้ถูกแนะนำ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลของผู้ถูกแนะนำดังกล่าวลงในแบบฟอร์มของธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 แต่ไม่นับสิทธิผู้ถูกแนะนำที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อบ้านของธนาคารก่อนวันที่ผู้แนะนำได้กรอกข้อมูลของผู้ถูกแนะนำดังกล่าวลงในแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ค่าแนะนำไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการจ่ายค่าแนะนำให้กับผู้แนะนำที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น โดยผู้แนะนำจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำก่อนการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกแนะนำให้กับธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ตามโปรแกรม UOB Home Loan Share and Earn
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในกรณีผู้แนะนำเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันกับผู้ถูกแนะนำ ผู้แนะนำไม่มีสิทธิได้รับค่าแนะนำ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการตัดสินให้ค่าแนะนำกับผู้แนะนำที่ทำการแนะนำผู้ถูกแนะนำก่อน ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันได้รับการแนะนำจากหลายท่าน
 • พนักงานของธนาคารและครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 • ธนาคารอาจมีการยกเลิก รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-093-5010

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-093-5010

แนะนำเพื่อนสมัครสินเชื่อบ้านยูโอบี

สมัครเลย