ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี (UOB i-Plan)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตทุกประเภทของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “บัตร” หมายถึง บัตรเครดิตทุกประเภทซึ่งออกให้โดย และ/หรือออกร่วมโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) คำว่า “ผู้ถือบัตร” หมายถึง สมาชิกบัตรเครดิตทุกประเภทของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และคำว่า “ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

1. UOB i-Plan หมายถึง การที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรด้วยวิธีการผ่อนชำระคืนให้แก่ธนาคารเป็นงวดตามจำนวนเงินและงวดการผ่อนชำระซึ่งถูกกำหนดไว้กับสินค้า/บริการในขณะที่ใช้บัตร ไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรรูดโดยตรง หรือแจ้งเลขที่บัตรแก่ร้านค้าผ่านการทำคำสั่งซื้อผ่าน Mail Order ทุกรูปแบบ เช่น ผ่านโทรสาร ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ หรืออินเตอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดทุกรูปแบบที่ร้านค้ากำหนด

2. การเรียกเก็บเงิน (Billing) ผู้ถือบัตรรับทราบแล้วว่า ธนาคารจะแจ้งเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละเดือน ในใบแจ้งยอดบัญชีเรื่อยไป จนกระทั่งผ่อนชำระเสร็จสิ้น โดยผู้ถือบัตรทราบแล้วว่าระยะเวลาการผ่อนชำระตามที่ผู้ถือบัตรได้เลือกไว้ ณ วันซื้อสินค้า และ/หรือบริการนั้น ๆ แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

3. วงเงินบัตรเครดิต (Credit Limit) ผู้ถือบัตรรับทราบแล้วว่า วงเงินที่ใช้สำหรับค่าสินค้า/บริการด้วยวิธีการผ่อนชำระเป็นวงเงินเดียวกับบัตรเครดิต โดยธนาคารจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตด้วยยอดเต็มของค่าสินค้า/บริการ ณ วันที่ผู้ถือบัตรเครดิตทำรายการซื้อสินค้า/บริการผ่านบัตรด้วยวิธีการผ่อนชำระ และทางธนาคารจะทำการคืนวงเงินบัตรเครดิตให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตตามจำนวนเงินที่ผู้ถือบัตรเครดิตชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารสนแต่ละเดือน

4. การชำระเงิน (Payment) ผู้ถือบัตรรับทราบว่าโปรแกรม UOB i-Plan ผู้ถือบัตรจะต้องชำระเต็มตามจำนวนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน การไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนจะถือว่าผิดนัดผิดสัญญา และยอมรับว่าการผ่อนชำระตามโครงการนี้จะไม่นำหลักเกณฑ์จำนวนเงินขั้นต่ำที่ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์เลือกชำระตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี (มหาชน) มาใช้บังคับ หากผู้ถือบัตรผิดนัด ธนาคารจะนำยอดคงค้างของเดือนนั้นและยอดผ่อนชำระที่คงเหลือทั้งหมดของโปรแกรม UOB i-Plan มาเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรในงวดบัญชีถัดไปทั้งจำนวนทันที พร้อมกับเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศ เรียกเก็บจากผู้ถือบัตรที่ผิดนัดผิดเงื่อนไข หรือผิดสัญญาในแต่ละขณะ ผู้ถือบัตรตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่าย และ/หรือดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการให้สินเชื่อโปรแกรม UOB i-Plan ในอัตราซึ่งธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละขณะและอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบตามใบแจ้งยอดบัญชี (statement) ทุกเดือน หรือซึ่งอาจกำหนดในใบบันทึกรายการขายสินค้า และ/หรือบริการ เป็นต้น ผู้ถือบัตรรับทราบว่า ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินที่ได้รับชำระไปหักชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เงินต้น ไม่ว่าจากการผ่อนชำระโปรแกรม UOB i-Plan และ/หรือการชำระหนี้บัตรเครดิตกรณีปกติทั่วไปลำดับใดก่อนหลังก็ได้

5. การที่ผู้ถือบัตรชำระเงิน UOB i-Plan ทุกงวด คืนทั้งหมดเป็นการล่วงหน้า (Pre-Payment) ผู้ถือบัตรจะขอคืนเงินดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมที่คำนวณรวมไว้ในยอดเงินผ่อนชำระแต่ละเดือนคืนจากธนาคารมิได้

6. ธนาคารมีสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้บัตรอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ธนาคารให้แก่ผู้ถือบัตรโดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

7. ผู้ถือบัตรยอมรับว่าธนาคารมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในสินค้า และ/หรือบริการ (Title to the Items) ที่ซื้อขายผ่านโปรแกรม UOB i-Plan นั้น และจะครอบคลุมถึงอุปกรณ์ และ/หรือสินค้า/บริการที่ได้นำมาเปลี่ยนทดแทนด้วยจนกระทั่งได้มีการผ่อนชำระเงินให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว

8. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและ/หรือรับประกันแต่อย่างใด การเปลี่ยน คืนสินค้า และ/หรือบริการรับประกันคุณภาพสินค้า ขอให้ติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการนั้นและให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อตกลงและการรับประกันจากผู้จำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการนั้น ๆ เช่นกันด้วยและข้อโต้แย้งใด ๆ ไม่มีผลกระทบต่อการผ่อนชำระตามโปรแกรมนี้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด

9. ผู้ถือบัตรจะต้องไม่ก่อภาระผูกพัน จำหน่ายจ่ายโอน หรือกระทำการใด ๆ ให้เสื่อมค่า เสียหาย หรือแบ่งการครอบครองสินค้าที่ซื้อขายตามโปรแกรมนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากธนาคาร ยกเว้นแต่ว่าจะได้ชำระเงินผ่อนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่ธนาคารครบถ้วนตามกำหนดแล้ว

10. เหตุผิดนัด (Event of Default and Delinquency) ในกรณีที่มีการผิดนัดผิดเงื่อนไขชำระเงินตามบัตรใดบัตรหนึ่งที่มีอยู่กับธนาคาร หรือในสินเชื่อใด ๆ ของผู้ถือบัตรที่มีอยู่กับธนาคาร ธนาคารอาจใช้สิทธิ์เพิกถอนการใช้บัตรของผู้ถือบัตรๆ ใดบัตรหนึ่งหรือทั้งหมดหรือในสินเชื่อของผู้ถือบัตรก็ได้

11. สิทธิ์ที่จะหักกลบลบหนี้ (Right to Offset) ผู้ถือบัตรตกลงว่า เมื่อผู้ถือบัตรผิดนัดผิดเงื่อนไขโดยดุลพินิจของธนาคาร และโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า ให้สิทธิ์ธนาคารในการหักกลบลบหนี้ใด ๆ ที่ผู้ถือบัตรมีต่อธนาคารจากเงินฝาก หุ้น พันธบัตร และทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้ถือบัตรซึ่งอยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมของธนาคาร หรือสาขา บริษัทย่อยและบริษัทในเครืออื่น ๆ ของธนาคารทั้งในและต่างประเทศได้ทันที ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า และ/หรือบริการและ ราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1 2. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระเงินไม่เต็มจำนวนผ่อนชำระโปรแกรม UOB i-Plan ที่ถึงกำหนดชำระแล้วผู้ถือบัตรตกลงชำระดอกเบี้ยเฉพาะในส่วนที่ชำระมาไม่ครบถ้วนในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดผิดเงื่อนไขผิดสัญญาสำหรับการใช้บัตรเครดิตที่ธนาคารประกาศไว้ในแต่ละขณะ

หมายเหตุ :
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของโปรโมชั่น อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชำระ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง / สินค้าและบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด เกี่ยวกับบริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี (UOB i-Plan) / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ร้านค้าที่ร่วมรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด