UOB Travel Service

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • บัตรเสริมและบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ไม่สามารถร่วมแลกคะแนนได้
  • หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ทางธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนน
  • หากทำการแลกคะแนนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกรายการได้
  • ที่นั่งโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบก่อนทำการจอง
  • ไม่สามารถเดินทางได้ระหว่าง 1-31 ต.ค., 1-5 ธ.ค., 25-31 ธ.ค. 60 และ 15 -18 ก.พ. 61 ได้
  • บัตรโดยสารนี้ต้องพำนักอยู่ ณ ประเทศนั้นติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน และพำนักอยู่ได้นานสุด 14 วัน
  • เป็นโปรโมชั่นของทาง บริษัท Express inter ทางธนาคารฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • บัตรโดยสารไม่รวมค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ