โปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้าพนักงานขององค์กรที่เป็นสมาชิก UOB@Work

uob-at-work-banner

ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าพนักงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ UOB@Work และลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร ที่ยื่นคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ 1 มี.ค. 67 และ จดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายในวันที่ 31 พ.ค. 67

กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา อยู่ระหว่าง 5.64% - 7.32% ต่อปี

สินเชื่อ ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา [2]
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป
รีไฟแนนซ์ ธนาคารยูโอบี (ไม่รวมวงเงินกู้เพิ่ม อเนกประสงค์) 1 ทำประกันชีดิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) [1] 1.99% 2.99% 5.67% MRR –1.60% 3.55% 5.64%
2 2.50% 5.65% MRR –1.60% 3.55% 5.65%
3 3.55% MRR –1.60% 3.55% 5.70%
4 ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชือ (MRTA) 2.09% 3.09% 5.92% MRR –1.60% 3.70% 5.70%
5 2.70% 5.70% MRR –1.60% 3.70% 5.71%
6 3.70% MRR –1.60% 3.70% 5.76%
วงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์ที่กู้พร้อม Refinance 7 ทำประกันชีดิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) [1] 4.25% 5.25% 6.25% MRR –0.65% 5.25% 6.91%
8 ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) 5.25% 6.25% 7.25% MRR –0.65% 6.25% 7.32%

 

เงื่อนไขสิทธิ์เพิ่มเติม

*เฉพาะทางเลือก 1,2,3รับ cash back มูลค่า 50% ขของค่าจดจำนองของวงเงินกู้สินเชื่อบ้านและวงเงินกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าประกัน MRTA แต่ไม่รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์ สูงสุด 100,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ พร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ตามเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย[1]เท่านั้น ลูกค้าสำรองจ่ายก่อน และหลังจากจดจำนองแล้ว ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคาร ภายใน 45 วันนับจากวันจดจำนองหลักประกัน

** ฟรี ค่าประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก โดยธนาคารยูโอบีจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน โดยมีบริษัทผู้รับประกันวินาศภัยที่ธนาคารยูโอบีเป็นนายหน้าประกันภัยให้ (ตามที่ระบุในหมายเหตุด้านล่าง) เป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัย • เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำประกันอัคคีภัยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามที่ธนาคารกำหนด • ­ สิทธิ์การรับความคุ้มครองประกันอัคคีภัยนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ • ลูกค้าสามารถเลือกหรือไม่เลือกรับสิทธิ์ประกันคุ้มครองอัคคีภัย 3 ปีแรกจากรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ •­ กรณีที่ลูกค้าไม่เลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันอื่นใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำประกันภัยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระค่าเบี้ยประกันภัยเอง

*** ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 3,000 บาท โดยลูกค้าสำรองจ่ายก่อน และหลังจากที่ลูกค้าจดจำนองหลักประกันกับธนาคารแล้ว ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคาร ภายใน 45 วันนับจากวันจดจำนองหลักประกัน

ฟรี ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญากู้ จำนวน 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

[1] อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคารยูโอบี
ทุนประกันเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

[2] อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 8.80% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในสื่อโฆษณาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

ประเภทหลักประกัน ประกอบด้วยน้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮาส์, ห้องชุดพักอาศัย

วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับรายได้ ประเภทของลูกค้า/ประเภทและที่ตั้งของหลักประกัน/ราคาหลักประกัน/จำนวนสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า

วงเงินกู้อนุมัติ ขั้นต่ำ 5แสนบาท และ สูงสุด 50ล้านบาทขึ้นอยู่กับที่ตั้งของหลักประกัน

 

ตัวอย่าง จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA)

วงเงินกู้ ค่างวด (บาท) เมื่อ ผ่อน 30 ปี ค่างวด (บาท) เมื่อ ผ่อน 20 ปี ค่างวด (บาท) เมื่อ ผ่อน 10 ปี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป
1,000,000 4,080 4,630 6,270 7,310 5,420 5,930 7,410 8,340 9,540 10,010 11,320 12,110
3,000,000 12,240 13,880 18,810 21,910 16,260 17,780 22,230 25,000 28,610 30,010 33,950 36,320
5,000,000 20,390 23,130 31,350 36,520 27,090 29,620 37,050 41,670 47,690 50,010 56,580 60,540
10,000,000 40,780 46,260 62,690 73,030 54,170 59,240 74,090 83,340 95,370 100,020 113,150 121,070

หากเลือกระยะเวลาในการผ่อนนาน จะทำให้เสียดอกเบี้ยรวมตลอดทั้งสัญญามากกว่าระยะเวลาในการผ่อนสั้น อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการกู้อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ อายุผู้กู้ วงเงินกู้ ค่างวดการผ่อนชำระ ความประสงค์ของลูกค้า และหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร

  • กรณีไถ่ถอนจำนองเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น (Re-finance) ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก นับจากวันที่กู้ จะมีค่าปรับ 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง (เฉพาะวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยเท่านั้น)
  • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 8.80% ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 4 ต.ค. 66) โดยอัตราดอกเบี้ย MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามภาวะตลาดและต้นทุนของแต่ละธนาคารในแต่ละช่วงเวลา กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการหรือเว็ปไซต์ของธนาคาร
  • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารจัดทำไว้ และประกาศให้ทราบตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ หรือเว็บไซต์ของธนาคาร
  • ธนาคารยูโอบีในฐานะนายหน้าประกันภัย (ใบอนุญาตประกันชีวิตเลขที่ ช.00026/2545 และใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ ว.00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและ เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไข ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สอบถามข้อมูลแคมเปญและรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 093 5010

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

สนใจสมัคร

คลิก