รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน - ไตรมาสที่ 2/2562

แนวโน้มเรื่องร้องเรียน

แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้นๆ

สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องที่เกิน 30 วัน

  • ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ยุติเกิน 30 วัน