โปรโมชั่น - เพิ่มความสะดวกสบายในการถอนเงินสดเมื่ออยู่ต่างประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ข้อมูลจำนวนตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบีในสาขาต่างประเทศเป็นข้อมูล ณ สิงหาคม 2556
  • ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็ม/วีซ่าเดบิต ของธนาคารยูโอบี เมื่อสอบถามยอด เบิกถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มในเครือข่าย UOB ATM Regional Switch ในประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ อินโดนิเซีย
  • การสอบถามยอด การเบิกถอนเงินนอกเครือข่าย UOB ATM Regional Switch ในต่างประเทศ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อรายการ
  • ในกรณีที่มีการใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้า บริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯ ถูกเรียกเก็บจริงทั้งนี้ ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่อาจจะทำการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคารฯ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก : กรณีบัตร VISA http://corporate visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp
  • นอกจากนี้ธนาคารฯ จะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น
  • ข้อสัญญา ข้อกำหนด เงื่อนไขต่าง ๆ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ตามที่ธนาคารกำหนด เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารที่ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการและบนเว็บไซต์ของธนาคาร www.uob.co.th  ธนาคารอาจทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามวิธีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน