ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • สินเชื่อประเภทวงเงินกู้ ผ่อนชำระเป็นรายงวด (Term Loan) ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด 12 เดือน
 • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) ที่ MRR + 7%

หมายเหตุ : MRR ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 = 8.35% ต่อปี และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป หากชำระคืนสินเชื่อไม่ตรงตามกำหนดชำระ ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดตามที่ธนาคารกำหนด โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา บวกเพิ่มอีก 3% ต่อปี หรือเท่ากับ MRR + 7% +3% ต่อปี

 • การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
 • จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย: 365 วัน
 • อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้: ไม่เกิน 3% ของวงเงินตามสัญญากู้ ขั้นต่ำ 1,500 บาท
 • ใช้บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารเพียงบัญชีเดียวสำหรับรับเงินกู้จากธนาคาร และสำหรับหักชำระหนี้ แต่ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อตกลงหรือเงื่อนไขในทางการค้าที่กำหนดให้ผู้ให้บริการ e-Marketplace platform ชำระเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า บัญชีที่ใช้สำหรับรับเงินค่าสินค้าจะต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ใช้หักชำระหนี้ โดยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัญชีดังกล่าว จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วน
 • เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่อาจมีเงื่อนไขบุคคลค้ำประกัน
 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินกู้คืนก่อนกำหนด (Prepayment Fee):
  • กรณีสัญญากู้มีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หากชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 6 เดือนตั้งแต่วันทำสัญญากู้  จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2% ของภาระสินเชื่อคงเหลือ
  • กรณีสัญญากู้มีระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน หากชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ UOB Biz Call Center โทร 02-343 3555

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอสินเชื่อมาอย่างน้อย 3 ปี
 • กรณีนิติบุคคล งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด และไม่มีส่วนทุนติดลบ
 • ไม่เป็น NPL / ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ / ไม่มีประวัติชำระเงินล่าช้าในข้อมูลเครดิตบูโร

เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อ

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป / เจ้าของหลักประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ค้ำประกัน
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่มีรายชื่อผู้จัดตั้ง / หนังสือจัดตั้งห้าง (กรณีห้างหุ้นส่วน) และข้อบังคับ
 6. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 7. งบการเงินฉบับนำส่งเพื่อชำระภาษีกับกรมสรรพากร 3 ปีล่าสุด (พร้อมความเห็นผู้ตรวจสอบและหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
 8. Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 9. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมสำเนาใบเสร็จแนบ (เฉพาะประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม) ย้อนหลัง 6 เดือน
 10. ตัวอย่างบิลซื้อ-บิลขาย จากลูกค้ารายหลัก

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรส ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรส ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 3. ทะเบียนพาณิชย์/ สำเนาแบบฟอร์มการเสียภาษีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา
 4. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 5. Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 6. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมสำเนาใบเสร็จแนบ (เฉพาะประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม) ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. ตัวอย่างบิลซื้อ-บิลขาย จากลูกค้ารายหลัก

หมายเหตุ

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการผ่อนชำระตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ช่องทางการติดต่อ

 • ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • UOB Biz Call Centre โทร. 0-2343-3555

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี