UOB BizSaver

ช้าอยู่ทำไม ?
ในเมื่อคุณเลือกได้ยิ่งเซฟ..ก็ยิ่งได้


  อัตราดอกเบี้ย
  เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ช่องทางการติดต่อ

 
บัญชีออมทรัพย์เพื่อ SME ยิ่งเก็บมากยิ่งได้มากรับดอกเบี้ยสูงถึง 2%

ยอดเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)
ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 บาท ถึง 300,000 บาท แรก
0.25%
ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 300,000 บาท แรก ถึง 1,000,000 บาท ถัดไป
0.50%
ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แรก ถึง 5,000,000 บาท ถัดไป
1.25%
ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 5,000,000 บาท แรก ถึง 8,000,000 บาท ถัดไป
2.00%
ยอดเงินฝากที่ส่วนที่เกิน 8,000,000 บาท
1.25%

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย 1.43% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 8 ล้านบาท

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย

 1. เปิดบัญชีและรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559
 2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสินเชื่อธุรกิจกับธนาคาร และผู้ประกอบการ SME นิติบุคคลที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 400 ล้านบาท
 3. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปิดบัญชีกับธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน
 6. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล
 7. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ช่องทางการติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555