UOB Biz Account Saving

บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงถึง 1.20% อัตราดอกเบี้ยคิดเต็มจำนวนของเงินต้นทั้งหมด

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงถึง 1.20%
 • ระยะเวลาการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • อัตราดอกเบี้ยคิดเต็มจำนวนของเงินต้นทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ย

จำนวนเงินฝาก

ดอกเบี้ย

ยอดเงินฝากมากกว่า 3,000,000 บาท

1.20%


เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย

 • เปิดบัญชี Biz Account และรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจหรือมีสินเชื่อธุรกิจกับธนาคาร
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บุคคลธรรมดา (ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ
 • สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ หรือ
 • สำเนาภาษีป้าย หรือเอกสารชำระภาษีป้าย หรือ
 • รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีผู้สมัครเป็นผู้ถือหุ้น

ช่องทางการติดต่อ

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
 • ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ

สอบถามหรือเสนอแนะบริการ

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี

ค้นหาที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี