บริการรับชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์

 • ธนาคารยูโอบี ให้บริการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการทำธุรกรรม ประเภทต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ครบถ้วน
  โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระบบการซื้อขาย บนอินเทอร์เน็ตของแต่ละธุรกิจ กับระบบการจ่ายชำระเงิน ของธนาคารสามารถ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงิน ของบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทเจ้าของธุรกิจ ธนาคารมีบริการชำระเงิน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ บริการชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Direct Debit Online) และ บริการรับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ (e-Bill Presentment and Payment- eBPP)

บริการชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เป็นบริการรับชำระเงินสำหรับการบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับธุรกิจแบบ B2B หรือ B2C โดยรองรับการทำธุรกรรมผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการหักบัญชีธนาคารในลักษณะ Real-time processing พร้อมทั้งนำเงินเข้าบัญชีของผู้ขาย และมีระบบรายงานการเพื่อตรวจสอบรายการรับชำระเงิน

 • ลูกค้าของท่านดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าหรือชำระเงินผ่าน web-site ของท่านซึ่งเชื่อมโยงระบบการจ่ายเงินอัตโนมัติ (payment gateway) กับธนาคารยูโอบี
 • การชำระเงินและการโอนเงินเข้าบัญชีของธุรกิจของท่านทันที (Real-time settlement)
 • สามารถตรวจสอบรายการโอนเงินหรือชำระเงินออนไลน์กับบริการ UOB CyberBanking
 • ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอาทิเช่น Firewall, SSL 128 bits, 2-Factor Authentication
 • สามารถปรับระบบเพื่อรองรับตามความต้องการของธุรกิจของท่าน
 • สามารถเรียกข้อมูลเพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดในระบบลูกหนี้และสามารถตรวจรายการชำระย้อนหลังได

บริการรับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้

 • ธนาคารมีระบบ eBPP เพื่อรองรับข้อมูลของแต่ละบริษัท โดยบริษัทสามารถดำเนินการส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ และรับข้อมูลการรับชำระเงินผ่านระบบของธนาคารทุกวัน
 • ตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าของท่านสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID และ Password เพื่อทำรายการชำระเงินตาม
  ใบแจ้งหนี้
 • สามารถเห็นรายการใบเรียกเก็บเงิน (Invoices) ของทุกบริษัททั้งหมด ตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าเลือกบริษัทต่าง ๆ
  ที่จะชำระค่าสินค้าหรือบริการได้สะดวก
 • ระบบมีขั้นตอนการอนุมัติใบสำคัญจ่าย (Voucher)และขั้นตอนการชำระเงิน (Payment Transfer) การชำระเงินลักษณะแบบทันทีอัตโนมัติ
 • สามารถเลือกชำระเงินแบบทันที, แบบกำหนดวันชำระเงินล่วงหน้า หรือ แบบอัตโนมัติ โดยเงินจะเข้าบัญชีของบริษัททันที
 • ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น Firewall, SSL 128 Bits
 • สามารถเรียกข้อมูลเพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดในระบบลูกหนี้และสามารถตรวจรายการชำระเงินย้อนหลัง

ติดต่อ

บริการรับชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ของธนาคาร จะพัฒนาให้เหมาะสม กับธุรกิจของท่าน ตามขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานของบริษัท


ติดต่อ:


ศูนย์บริการลูกค้างานบริหารเงินสด
โทร. 0-2093-4848
โทรสาร 0-2343-4902

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
สายงาน Cash Management
191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120